അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീ. എം.കെ.സാദിക്

സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി (നിയമം), നിയമ വകുപ്പ്,
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, കേരള സർക്കാർ
തിരുവനന്തപുരം -695001

ഫോൺ: 0471-2518384

ഇ-മെയിൽ: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.