നിയമ സെക്രട്ടറി,
നിയമ വകുപ്പ്,
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.

ഇമെയിൽ  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഫോൺ :0471-2518383,0471-2518390,

ഫാക്സ് : 0471-2332955, 2333497.