കമ്മീഷന്റെ ഘടന

 

 1.ജസ്റ്റീസ് കെ.റ്റി.തോമസ്

ചെയർമാൻ,

തടത്തിൽ വീട്,മുട്ടമ്പലം പി.ഒ.

കോട്ടയം. പിൻ.686004

ഫോൺ. (വീട്) 0481-2578215, മൊബൈൽ-  9447078215

ഇമെയിൽ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.കെ.ശശിധരൻ നായർ

വൈസ് ചെയർമാൻ,

കൃഷ്ണ, റ്റി.സി. 46/85, എം.കെ.കെ.നായർ റോഡ്,

പേട്ട പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം.

ഫോൺ. (വീട്) 0471-2570006, മൊബൈൽ-  9447016157

ഇമെയിൽ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.ഡോക്ടർ എൻ.കെ.ജയകുമാർ

മെമ്പർ,

ജയപത്മം, കണ്ണൻകര എസ്റ്റേറ്റ്,

ശാന്തിഗിരി പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം.– 695 589.

ഫോൺ. (വീട്) 0471-2517464, മൊബൈൽ-  9447044996

ഇമെയിൽ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4.ലിസമ്മ അഗസ്റ്റിൻ

മെമ്പർ,

മൂഞ്ഞപ്പള്ളി ബിൽഡിംഗ്സ്,

പ്രോവിഡൻസ് റോഡ്, കൊച്ചി-18

ഫോൺ- മൊബൈൽ-  9495358999

ഇമെയിൽ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.കെ.ജോർജ് ഉമ്മൻ

മെമ്പർ,

കലാമണ്ണിൽ, 11/ 281(1), ക്രാഷ് റോഡ്,

വാഴക്കാല, കൊച്ചി -21,

ഫോൺ. (വീട്) 0481-2421330, മൊബൈൽ-  9995195146

ഇമെയിൽ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.ചാക്കോ വി.എം

സെക്രട്ടറി,

വട്ടപറമ്പിൽ, റ്റി.സി. 10/1715 (3),

അമ്മ ഗാർഡൻസ്,നാലാഞ്ചിറ പി.ഒ,

തിരുവനന്തപുരം -15

ഫോൺ. (ഓഫീസ്) 0471-2478788, മൊബൈൽ-  9447212582

ഇമെയിൽ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            കമ്മീഷൻ വെബ് സൈറ്റ്

        www.lawreformscommission.kerala.gov.in

 

        ഇ.മെയിൽ വിലാസം

 

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        ഫോൺ നംപർ

 

        0471-2478788

 

        കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്

 

        സ.ഉ.(എം.എസ്) നം.45/2017/നിയമം തീയതി – 09.03.2017

 

        മേൽ വിലാസം

 

        ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കേരള ലാ റിഫോമ്സ് കമ്മീഷൻ.

റ്റി.സി.നംപർ25/2450,മൂന്നാംനില,സി.എസ്.ഐ.ബിൽഡിംഗ്സ്,പുത്തൻചന്ത, തിരുവനന്തപുരം- 695 001

        വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

 

        ചാക്കോ വി.എം, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

        ( കമ്മീഷനിൽ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിയമ വകുപ്പിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയെ അപ്പീൽ അധികാരിയായി ചുമതലപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്)

       

        കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിവരണങ്ങൾ

 

 • ദി.കേരള വെക്സേഷ്യസ് ലിറ്റിഗേഷൻ (പ്രിവൻഷൻ) ബിൽ 2018
 • കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചവരുടെ അയോഗ്യതയും വിവേചനവും നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത അയോഗ്യതകളും, വിവേചനങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബിൽ - 2018
 • ദി.കേരള പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഹ്യുമൻ ഈവിൾ പ്രാക്ടീസസ് സോഷ്സറി ആന്റ് ബ്ലാക്ക് മാജിക്ക് ബിൽ -2019,
 • ദി കേരള റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോസീഡ്യൂർഷ്സ് ഫോർ പ്രിവൻറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ റ്റു പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫക്ഷിയസ് ഓർഗാനിസമ്സ് ബിൽ-2019:
 • ദി കേരള എമർജെൻസി മെഡിക്കൽ കെയർ ആന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് സമരിറ്റൻസ് ബിൽ-2019:
 • പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ് റ്റു പബ്ളിക് പ്രോപ്പർട്ടി (കേരള അമൻഡ്മെന്റ്) ബിൽ-2019:
 • കേരള കൃസ്റ്റ്യൻ സിമിറ്ററീസ് (റൈറ്റ് റ്റു ബറിയൽ ഓഫ് കോർപ്സ്) ബിൽ-2019:

(8) ദി മലബാർ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആന്റ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആന്റ്       എൻഡോവ്മെന്റ്സ് ബിൽ-2020:

 • ദി കേരള കൃസ്റ്റ്യൻ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബിൽ-2020:
 • ദി.കേരള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ലിൻചിംഗ് ബിൽ - 2020
 • ദി കേരള ഫ്രോഡ് ബിൽ - 2020
 • ദി കേരള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്, റ്റൈറ്റിൽ, ആന്റ് ഇന്ററസ്റ്റ് ഓഫ് പാരീഷ് ചർച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആന്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മലങ്കര ചർച്ച് ബിൽ - 2020.
 • ദി കേരള റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻസ് (രജിസ്ട്രേഷൻ അന്റ് റെഗുലേഷൻ) ബിൽ - 2021