• 1
  • 2
  • 3

 

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ

ശ്രീ പി.രാജീവ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ മന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ

ശ്രീ വി. ഹരി നായർ
ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ സെക്രട്ടറി

കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന നിയമ വകുപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം

നിയമ വകുപ്പ്,സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ പ്രത്യേകവും സ്വതന്ത്രവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ്. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ മെയിന്‍ ബ്ലോക്കില്‍, 

പുതിയ വാർത്ത