സൈറ്റ്മാപ്പ്  English
 • ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിയമം.

  ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിയമം.

 • പതിനായിരം നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ ആദരവിനെയും നശിപ്പിക്കും.

  പതിനായിരം നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ ആദരവിനെയും നശിപ്പിക്കും.

 • സകല ജനതകളോടും നല്ല വിശ്വാസവും നീതിയും പാലിക്കുക. എല്ലാവരോടും സമാധാനവും ഐക്യവും നട്ടുവളർത്തുക.

  സകല ജനതകളോടും നല്ല വിശ്വാസവും നീതിയും പാലിക്കുക. എല്ലാവരോടും സമാധാനവും ഐക്യവും നട്ടുവളർത്തുക.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ

ശ്രീ. എ കെ ബാലൻ
ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ മന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ

ശ്രീ. അരവിന്ദ ബാബു പി.കെ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ സെക്രട്ടറി
കേരള സർക്കാർ

 

 

 

 

 

പുതിയ വാർത്ത

നിയമവകുപ്പ് - വാഹനം ലേലം (മിത്സുബിഷി ലാൻസർ കാർ, 2005 മോഡൽ)

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് - എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ് - നിയമവകുപ്പ് - നിയമ വകുപ്പിലെ ഓഫീസർമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, പോസ്റ്റുചെയ്യൽ - അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകൾ

 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമ വകുപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം

നിയമ വകുപ്പ്,സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ പ്രത്യേകവും സ്വതന്ത്രവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ്. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ മെയിന്‍ ബ്ലോക്കില്‍, ദര്‍ബാര്‍ ഹാളിന് തെക്ക് വശത്തായാണ്  നിയമ  വകുപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിയമ വകുപ്പിലെ ജോലികള്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിയമ സെക്രട്ടറിയാണ് നിര്‍വഹിച്ചു വരുന്നത്

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,12,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
0,1,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6